Voorwaarden Coaching Centre

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten die door de Coaching centre worden georganiseerd terzake het geven van trainingen, verzorgd op aanvraag van een opdrachtgever.


1. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever als een vertegenwoordiger van de Coaching centre.

2. Toelating en selectie
Het staat de Coaching centre  vrij voorwaarden te stellen aan deelname aan een training. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het opleidingsniveau. Een individueel intake- of selectie gesprek met de deelnemer kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

3. Beschikbaarheid
Bij de opzet van de trainingen is het uitgangspunt dat de deelnemers de gehele training aanwezig zijn. De Coaching centre kan toestemming geven tot afwijking hiervan. Indien de training dit vereist, dient ook 's avonds en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voor-bereidingen of studie te kunnen verrichten.

4. Kosten en betaling
De kosten van onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW. De reis-, woon-, en/of verblijfskosten van de deelnemer zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij nadrukkelijk vermeld in de offerte. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering van het door de deelnemer of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de op de factuur aangegeven betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlenging een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 6:119 van het B.W.

5. Annulering
De opdrachtgever is vier weken voor aanvang van de training 50% van de totale trainingskosten verschuldigd. Vanaf twee weken voor aanvang van de training is 100% van de trainingskosten verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor bepaling van de annulerings-termijn geldt de datum op het poststempel. Indien door de opdrachtgever het aantal deelnemers, groepen deelnemers of dagdelen vermindert na sluiting van de overeenkomst, vindt er geen restitutie plaats van het overeengekomen trainingskosten.

6. Overmacht
De Coaching centre  houdt zich het recht voor de oorspronkelijke trainer te vervangen. Indien een training geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van één of meer trainers of faciliteiten, zullen in overleg met de opdrachtgever andere data worden vastgesteld om de training alsnog door te laten gaan. Indien als gevolg hiervan de training of een deel daarvan geen doorgang kan vinden, zullen de door een opdrachtgever reeds betaalde trainingskosten proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van de reeds gemaakte kosten.

7. Trainingsmateriaal
Het tijdens de training aan de deelnemers ter beschikking gestelde trainingsmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Coaching centre worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de training.

8. Werkstukken
Voor alle werkstukken die door de deelnemers zijn vervaardigd berust het auteursrecht bij de Coaching centre , onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd. Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van bedoelde werkstukken/materiaal aan de Coaching centre  te hebben overgedragen.

9. Aansprakelijkheid
Medewerkers van de Coaching centre  geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. De Coaching centre  aanvaardt geen enkele aan-sprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet. De opdrachtgever vrijwaart de Coaching centre  voor aanspraken van derden ten gevolge van enige activiteit of handeling verricht door of namens opdrachtgever met betrekking tot de training waarop de overeenkomst van toepassing is.

10. Geheimhouding
Medewerkers van de Coaching centre  verplichten zich de informatie omtrent de activiteiten van de deelnemer/opdrachtgever c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de training ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat deze voorbehouden dient te blijven aan de deelnemer, niet aan derden ter kennis te brengen. Informatie over deelnemers aan derden wordt slechts met grote terughoudendheid en uitsluitend met instemming van de betrokkenen gegeven.

11. Rapportage
Door medewerkers van de Coaching centre  wordt aan opdrachtgevers desgewenst gerapporteerd over de vraag of de deelnemer voldaan heeft aan de eisen die aan het eind van de opleiding worden gesteld.

12. Ontbinding
De Coaching centre  is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Coaching centre Gerard Oijnhausen, Sappemeer mei 2011
KvK-nummer 52892484 te Groningen

gerard.jpg
4238oo111597037712.jpg

logona